حاصل سالها مصاحبت سوته دلانه با ادبیات، به پویشها و جوششهایی درونی می انجامید كه خوف داشتم و دارم تا آنها را شعر بنامم ( حتی شعر نو و سپید ). به همین سبب، برگهایی از آنرا به آب و خاك سپردم و سطوری را نزد شما به ودیعت می نهم، شرح احوالاتی كه فقط می تواند ً ترنم ترانه و شور شعر ً نام گیرد.

جهان پسا سوم جهان پسا سوم

نخبه كشی، فقدان زمینه بروز و ظهور كارآفرینی واقعی، تقلیل و تخفیف جایگاه مدیریت، دولتی و ... ماحصل كاركرد مدارهای توسعه نیافتگی ایران و نتیجه چرخه های معیوب نظام اداری است كه هرگونه خلاقیت، نوآوری، نوآفرینی، خطرپذیری برای خرق عادت را در متولیان دولتی منكوب و سركوب نموده و در مقابل مدتهاست به مدیرانی دلخوش داریم كه تنها مشخصه و ممیزه آنها، عدم بهره مندی شخصی از مواهب رشد و پیشرفت اقتصادی است.
این عارضه ملی را در مقاله ً جهان پسا سوم ً بطور كلی مورد كالبد شكافی و آسیب شناسی قرار داده ام كه در بخش مقالات وب پورتال آمده است.

توضیحات

توضیحات
دریافت فایل ( حجم فایل ۰ کیلو بایت )